• املاک عبدی
  • املاک عبدی
  • املاک عبدی

فهرست اخبار - صفحه 7

اظهارنامه
اظهارنامه اظهارنامه ورقه ای است که توسط آن خواهان به طور رسمی از طریق دادگستری قبل از اقامه دعوی ، حق خودرا از طرف مقابل مطالبه می کند . گاهی اوقات ارسال اظهارنامه یک تکلیف قانونی است : مثل ارسال اظهارنامه به افرادی که محلی را دراختیار گرفته اند و ...
متل قو
متل قو متل قو یا سلمانشهر، شهری است که چندسال است که مورد توجه بسیاری از گردشگران قرار گرفته و خصوصا در روزهای تعطیل افراد بسیاری به این شهر سفر می کنند . اگر چه مازندران استانی توریستی است اما شهرهای مختلف آن ازجنبه هایی متفاوت مورد توجه گردشگران ...
اجرت المثل
اجرت المثل اگر کسی ازمال دیگری استفاده نماید و عین آن مال باقی باشد ، برای مدتی که ازمال دیگری منتفع شده،به صاحب مال ، اجرت بدهد به این پول ، اجرت المثل می گویند . خواه استفاده ازمال با اجازه مالک باشد یا بدون اجازه او. فرضا کسی اتومبیل دیگری را ...
عاریه غصب
عاریه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین به طرف دیگر اجازه می دهد که از عین مال او به صورت رایگان منتفع شود. عاریه دهنده را معیر و عاریه گیرنده را مستعیر گویند. هرچیزی که بتوان با بقای اصلش از آن منتفع شد . می توان موضوع عقد عاریه قرار بگیرد. ...
اعیان ومنافع
اعیان و منافع اعیان جمع عین است و عین درلغت به معنی چشم و چشمه است.دراصطلاح حقوقی،منظور مالی است که درعالم خارج ، جدای ازسایر اموال،شخصی و قابل اشاره است ، مانند این کتاب آن مغازه ،که این معین است . برخی آن را مالی که جرم و ابعاد دارد،تعریف کرده ...
تصرف عدوانی
تصرف عدوانی عبارت است از اینکه مالی ازتصرف مالک آن ، بدون مجوز قانونی یا رضایت مالک خارج شود . به عبارت دیگر تصرف عدوانی زمانی است که مال غیر منقول ، بدون رضایت مالک آن از طرف کسی تصرف شود . این عمل جرم است ومجازات دارد ،ولی اگر متصرف سوء نیت نداشته ...
حقوق ارتفاقی و معاملات غرری
حقوق ارتفاقی معاملات غرری منظور از حقوق ارتفاقی ، آن دسته از حقوقی است که برای شخص ، در ملک دیگری وجود داشته باشد : مثلا در زمین یا خانه کسی ، مجرای فاضلاب یا آب باران زمین یا خانه دیگری باشد . در این صورت صاحب آن خانه یا ملک دیگری حق مرور یا مجرای ...
مشاع مفروز
مشاع مفروز اصطلاح مفروز دربرابر مشاع زمانی به کار می رود که ازنظر مقررات ثبتی ، قصد جدا کردن یک قست از سهم مالکیت یکی از شرکاء از سهم سایر شرکاء در ملک معین مطرح باشد. یعنی اگر چند نفر هرکدام مقدار مشاعی ازملک را مالک باشند و بخواهند سهم خود را ...
اموال منقول و غیر منقول
اموال منقول و غیر منقول اموال در علم حقوق به دو دسته کلی تقسیم می شوند:اموال منقول و اموال غیر منقول . برخی از اموال هستند که اگر چه غیر غیر منقول هستند ولی به دلایلی قانون گذار حکم غیر منقول را در مورد آن ها جاری کرده است. 1-اموال منقول منقول از ...
وکالت
موضوعات مربوط به وکالت وکالت عقدی است که به موجب آن شخصی ، فرد دیگری را برای انجام امری نماینده خود می کند . ازنظر حقوقی انجام مورد وکالت توسط وکیل مانند آن است که موکل خود آن کار را انجام دهد . وکالت یکی ازعقود معین است و علاوه بر شرایط اساسی باید ...

تبلیغات