• املاک عبدی
  • املاک عبدی
  • املاک عبدی
تعریف سند شورایی
تعریف سند شورایی

سندشورایی تنها درروستاها وشهرهای کوچک که دارای شورای محلی اند نوشته میشود.

درحقیقت سندروستایی یک نوع قولنامه است که اطلاعات ومحتویات آن توسط چند نفر که شاهد امضاءوبعد ازآن رییس شورای محلی بامهر وامضاءآن راتایید می کنداین سند می تواند به تایید شورای اسلامی شهرهای کوچک ودور افتاده هم رسیده باشد.

چگونه میتوان سند شورایی رابه سند رسمی تبدیل کرد؟

برای تبدیل این نوع ازاسناد عادی به سند رسمی باید به ادارات ثبت اسناد مراجعه کنید راه دیگر این است که شما میتوانید باسند شورایی خود درخواست سند تک برگ رسمی بدهید.

قبل از قرار دادبه این نکات توجه کنید!

درسند های شورایی ممکن است برخی موارد ثبت نشود وبرای شما دردسرساز شود.یکی ازاین موارد عدم ثبت اوقافی بودن ملک است،به همین دلیل اگر قصدخرید وفروش با سند شورایی را دارید حتما قبل ازعقد قرار داد،از دهیاری یا اذاره اوقاف استعلام بگیرید که آیا ملک موردنظر وقفی است یا خیر.

نکته دوم نامعلومی کاربری املاک در این نوع سنداست.ممکن است زمین کشاورزی رابه شما بفروشند وبعدا از معامله متوجه شوید که اجازه هیچگونهساخت وسازی درآن ندارید. حتی اگرفروشنده کاربری زمین رابه شکل غیر قانونی ازکشاورزی به مسکونی دراورده باشد،حکم به تخریب بنای ساخته شده داده می شود وبه اندازه سه برابر قیمت زمین جریمه میشوید.برای مطمعن شدن میتوانید سراغ دهیاری ها یا اداره های جهاد کشاورزی بروید ونسبت به کاربری زمین استعلام بگیرید.


تاریخ خبر : ۱۳۹۹/۰۳/۲۸

تبلیغات