• املاک عبدی
  • املاک عبدی
  • املاک عبدی
آیا واحدهای خالی هم مشمول پرداخت هزینه شارژ ساختمان می شوند؟
آیا واحدهای خالی هم مشمول پرداخت هزینه شارژ ساختمان می شوند؟

 

طبق ماده 4 قانون تملک آپارتمان ها، پرداخت هزینه های مشترک اعم از اینکه ملک مورد استفاده قرار گیرد یا نگیرد، الزامی خواهد بود.

 

پرداخت هزینه های ساختمان همیشه محل اختلاف ساکنین مستاجرین و مالکین بوده است؛ هزینه هایی مانند حق شارژ آب، برق، گاز مشاعات، تعمیرات، نوسازی و نگهداری یا خسارات احتمالی معمولا منشا اختلاف ساکنین می شود.

از سوی دیگر بسیاری بر این باورند پرداخت این گونه هزینه ها مشروط بر این است که حتما در آن ساختمان ساکن باشند. در حالی که اینگونه نیست چرا که قانون مربوط به تملک آپارتمان ها به صراحت پرداخت هزینه های فوق را پیش بینی کرده است و قانون شارژ آپارتمان خالی برقرار است.

طبق ماده 4 قانون تملک آپارتمان ها، حقوق و تعهدات و همچنین سهم هر یک از مالکان قسمت های اختصاصی از مخارج قسمت های مشترک متناسب است با نسبت مساحت قسمت اختصاصی به مجموع مساحت قسمتهای اختصاصی تمام ساختمان به جز هزینه هایی که به دلیل عدم ارتباط با مساحت زیر بنا به نحو مساوی تقسیم خواهد شد و یا اینکه مالکان ترتیب دیگری را برای تقسیم حقوق و تعهدات و مخارج پیش بینی کرده باشند.

 

تاریخ خبر : ۱۳۹۹/۰۴/۰۲

تبلیغات