• املاک عبدی
  • املاک عبدی
  • املاک عبدی
رفتار های اجتماعی ناهنجار
رفتار های اجتماعی ناهنجار

این مساله دو بعد دارد .در درجه اول فرنگی است .ما از جامعه ی روستا بدون اینکه قواعد صنعتی شدن را طی کرده باشیم مستقیم به جامعه شهری تبدیل شده ایم نظم، از قواعد اصلی صنعتی شدن است.

ذات زندگی روستایی بی نظم است. در روستا محل عبور انسان و حیوان و ... است. بخش زیادی از جمعیت 80 میلیونی ما (مونتالیته)یا ذهنیت سبک زندگی روستایی رادارند و شهر برایشان یک روستا محصوب میشود. مثلا موتور سیکلت از پیاده رو ها رد میشود و بوق میزند که عابر پیاده رد شود همچنین خودروی خودرا در پیاده رو ها پارک میکنند و...

همه ی این ها برمیگردد به روندی که جامعه غربی طی کرده است و ما طی نکرده ایم .

بعد بعدی نبود نظارت اجتماعی در جامعه است .

پلیس وظیفه دارد هنجار های جامعه را مدیریت کند . اما در صورتی میتواند این هنجار هارا کنترل کند که خود آن ها را رعایت کنند . وقتی رشوه خواهری و فساد در سیستم کنترل اجتماعی وارد شود مردم نیز از زیر نظارت اجتماعی فرار میکنند . هر چه قدر این نظام کنترلی ناپاک تر باشد جامعه نیز به آن بی اعتنایی خواهد کرد .

 


تاریخ خبر : ۱۳۹۹/۰۶/۱۵

تبلیغات