• املاک عبدی
  • املاک عبدی
  • املاک عبدی
گواهی انحصار وراثت چیست ؟
گواهی انحصار وراثت چیست ؟

گواهی است که توسط شورای حل اختلاف اخرین اقامتگاه متوفی صادر میشود و در آن ورثه میزان سهم الارث آن مشخص میشود.

 

آثار داشتن گواهی حصر وراثت

ورثه یا هر ذی نفعی برای برای هر اقدام حقوقی در ادارات دولتی ، دفاتر اسناد رسمی و بانک ها و... نیازمند گواهی مذکور میباشد.

بنابر این اگر انحصار وراثت نکنیم امکان تقسیم و یا انتقال ترکه و مراجعه به ادارت دولتی بانک ها نیست.

 

مدارک لازمه برای این امر

  • استشهادیه محضری
  • شناسنامه متوفی
  • عقدنامه یا رونوشت
  • شناسنامه وراث

اگر هم وصیت نامه داشته باشد باید قید شود.

استشهادیه

این امر به صورتی است که 3 نفر در دفاتر ثبت حاضر میشوند و گواهی میدهند که ورثه ی متوفی چه کسانی هستند و دفاتر اسناد رسمی نیز گواهی این ها را تصدیق میکنند.

البته دولت در این امر انحصار وراثت سهمی ندارد و فقط هزینه ی دادرسی به مبلغ 200 هزار تومان در دفاتر الکترونیکی پرداخت میشود

انواع گواهی انحصار وراثه

اگر متوفی دارای اموال باشد بایستی گواهی انحصار وراثت نا محدود اخذ شود ولی اگر دارای اموال نیست صرفا گرفتن گواهی انحصار وراثت محدود کفایت میکند. البته توجه داشته باشید که اگر بعد ها بخواهید ملک یا مال موروثی را بفروشید نیازمند گواهی انحصار وراثت نا محدود میباشد

از لحاظ هزینه تفاوتی بین این دو امر نیست اما از لحاظ مدت زمان در میان این دو اختلاف است .از مراحل اخذ گواهی انحصار وراثت نامحدود انتشار آگهی است . فاصله ی بین انتشار آگهی در روزنامه تا زمان صدور گواهی یک ماه است.در طی نشر گواهی کار خاصی لازم نیست شعبه ی شورای حل اختلاف به پرونده رسیدگی میکند.

وراث چه کسی است؟

سوالی است که جواب آن مفصل است . وراث نسبی بر طبق قانون 3 دسته هستند که در صورتی که حداقل یک نفر نباشد نوبت به بعدی ها نمیرسد.

  • طبقه اول

همسر و فرزند و پدر و مادر متوفی

  • طبقه دوم

پدربزرگ و مادر بزرگ و همسر و خواهر وبرادر متوفی

  • طبقه سوم

 خواهر و برادر متوفی

عمه و عمو و خاله و دایی و پدر مادر متوفی

زن و شوهر به عقد دایمی هم در همه صورت وراث همند

 


تاریخ خبر : ۱۳۹۹/۰۶/۱۷

تبلیغات