• املاک عبدی
  • املاک عبدی
  • املاک عبدی
آسیب های اجتماعی
آسیب های اجتماعی

آسیب اجتماعی چیست :

آسیب اجتماعی به دسته ای از نا بسامانی ها و نا هنجاری های رفتاری افراد یک جامعه چه به صورت فردی و یا چه به صورت جمعی اطلاق میشوند . این اسیب ها معمولا باعث رنجش روانی جسمی و مادی اقشار خاص و آسیب پذیر جامعه میشوند و همچنین میتوان گفت که به هرنوع عمل فردی یا جمعی گفته میشود که در راستای اصول اخلاقی و قواعد عام عمل جمعی یا غیر رسمی جامعه محل فعالیت کنشگران قرار نمیگیرد و در نتیجه با منع قانونی روبه رو میگردد.

انواع آسیب های اجتماعی

آسیب های اجتماعی خانواده

آسیب های اجتماعی زنان

آسیب های اجتماعی طلاق

آسیب های اجتماعی جوانان

آسیب های اجتماعی اعتیاد

آسیب های اجتماعی اینترنت

آسیب های اجتماعی ماهواره

آسیب های اجتماعی دانش آموزان

 

آسیب های اجتماعی از نظر انسانی که هر انسان با دین و اعتقاد و لز نظر اجتماعی که با افزایش جرم و جنایت را در پی دارد که مخرب انضباط اجتماعی است

البته مهم ترین آن از نظر سیاسی است که کشور را به دست بیگانگان سوق میدهد و به جای فرهنگ خودی فرهنگ بیگانه را در دل کشور جا میدهد و به اعتقادات کشور آسیب میرساند .

در برخورد با آسیب های اجتماعی تقلید کورکورانه از بیپگانگان جایز نیست

نا بسامانی های اجتماعی جامعه عبارت اند از: فقر،تورم،گرانی،بیکاری،فقدان امنیت مالی،حقوقی و...

زمینه های آسیب هایی چون:خودکشی،سرقت،اعتیادبه مواد مخدر،فرزند آزاری و زورگیری و طلاق و گدایی و... فراهم می آورد .

از این رو مفهوم آسیب شناسی مفهوم گسترده ای پیدا میکند و از ابعاد ارزشی و کاربردی فراوانی برخوردار است.


تاریخ خبر : ۱۳۹۹/۰۷/۱۴

تبلیغات