• املاک عبدی
  • املاک عبدی
  • املاک عبدی
جعل امضا
جعل امضا

مجازات جعل امضا

هرکس امضای مخصوص به خود را دارد که گاهی برای سوء استفاده مورد جعل دیگران قرار می گیرد و این کار جرم خواهد بود.

شخصی که امضا اوجعل شده باید در دادگاه  این امر را ابتدا ثابت کند. باید در نظر داشت که جعل امضای دیگران وهم استفاده از امضا جعل شده مجازات کیفری برای مجرم خواهد داشت.

روش های تشخیص جعل امضا

1_مقایسه ای

2_شیمیایی

3_روش فیزیکی

اگر شاکی در دادگاه ادعا کند که امضای اوجعل شده ومورد انکار از متهم قرار گیرد،اثبات جعل باشاکی خواهد بود که از دادگاه بخواهد مورد جعل را بررسی کند.در این مرحله از شاکی خواسته می شود تا نمونه دست خط و امضای خود را به کارشناسان تحویل دهد.

در مواردی که روش فیزیکی موثر نباشداز روش شیمیایی استفاده میشود


تاریخ خبر : ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

تبلیغات