• املاک عبدی
  • املاک عبدی
  • املاک عبدی
قوانین تخلیه
قوانین تخلیه

 

قوانین مالک و مستاجر

اجاره به این معناست ک فردی (مستاجر)منافع یک موضوع خاصی را از فرد دیگر(موجر)تملک  و درازای این تملک و بهره برداری مبلغی را به عنوان اجاره بها به موجر بپردازد.

تخلیه نکردن ملک از سوی مستاجر یکی از مشکلاتی است که قانون برای حل آن راهرحل هایی را برای موجر وضع کرده تا بتواند حق خود را از مستاجر بی قانون بگیرد.

موجر یا مستاجر هیچ یک نمیتوانند قبل از انقضای مدت اجاره تقاضای فسق آن را کنند مگر در صورت توافق.

 

تفاوت دستور تخلیه و حکم تخلیه

زمانی که دستور تخلیه تقاضا میشود ،پس از بررسی کوتاه شواهد،این دستور صادر میشود،اما در تقاضای حکم تخلیه حکم تخلیه پس از صادر شدن حکم،20 روز پس از آن حق تجدید نظر قرار داده می شود.در نهایت اگر به اجراییه اعتراضی وارد نباشد،تخلیه ملک انجام خواهد شد.بااین اوصاف با یک اشتباه کوچک در تقاضای حکم مدت زمانی طولانی در شورای حل اختلاف باید به دنبال پرونده ی خود باشید.

 

تخلیه فوری

تخلیه ملک در واقع حقی است که قانون برای مالکان در نظر گرفته است که به موجب آن بتوانند جلوی مستاجر متخلف رابگیرند.تخلیه فوری حکمی است که موجر توسط ارایه دادخواست به شورای حل اختلاف دریافت میکند.برای اخذ دستور حکم تخلیه فوری شرایطی در نظر گرفته شده است،این حکم برای آن دسته قراردادهای اجاره غیر رسمی که در دفترخانه های اسناد رسمی تنظیم نشده اند و توسط موجر و مستاجر تنها برروی یک برگه کاغذ نوشته شده باشند،درصورتی قابل اجراست که حتما دارای تمضای دونفر شاهدباشد.

درشرایط دیگری که مدت اجاره منقضی شده باشدومستاجربرخلاف تذکراتی که به وی داده شده ملک راتخلیه نکند،مستاجر از پرداخت بیش از سه ماه مبلغ اجاره امتناع کرده باشد،درصورت شرط عدم انتقال به غیر ملک رااجاره داده باشد ویا محلمورد اجاره را مورد استفاده غیر مشروع کرده باشد،موجر می تواند درخواست تخلیه فوری به شورای حل اختلاف محله خود بدهد.


تاریخ خبر : ۱۳۹۸/۰۵/۰۹

تبلیغات