• املاک عبدی
  • املاک عبدی
  • املاک عبدی
مبایعه نامه {فروشنامه}
مبایعه نامه {فروشنامه}

قوانین مبایعه نامه

بیع به قراردادی اطلاق می شود که طبق آن مالی به دیگری فروخته می شود ، در نتیجه عرفا قراردادمکتوبی که بین طرفین(فروشنده وخریدار یا بایع و مشتری)تنظیم میگردد و بر اساس آن مالی در مقابل دریافت عوض یا بها یا قیمت فروخته می شود،مبایعه نامه به شمار می رود .مبایعه نامه باید شامل موارد زیر باشد :

1-مشخصات طرفین(خریدار و فروشنده)

2-موضوع معامله(مالی که فروخته می شود)

3-بهاء معامله(قیمت مال موضوع معامله)

4-شرایط قرارداد(مواردی که درمورد معامله باتوجه به اراده طرفین قرار است انجام شود یاتعیین تکلیف درمورد برخی از شرایط قرارداد)

خیار فسخ مبایعه نامه

به حق فسخ مبایعه نامه دراصطلاح حقوقی(خیار)یا (خیارفسخ)گفته می شود . خیار به معنی اختیاراست و منظورازآن اختیاری است که فرد درفسخ معامله دارد. مثلا بعداز معامله معلوم شود که کالا دارای عیب بوده است ،قانونگذار به خریدار اختیار داده  بنابر خیار عیب معامله را فسخ نماید . این خیار تنها مختص خریدار نمی باشد فروشنده هم می تواند براساس این خیار معامله را فسخ نماید .

7ماده مبایعه نامه

ماده 1:طرفین قرارداد  - ماده 2:موضوع و مشخصات مورد معامله   - ماده 3:ثمن معامله - ماده 4:شرایط مربوط به تنظیم سند - ماده 5:شرایط تسلیم مورد معامله - ماده 6:آثار قرارداد  - ماده 7:فایل متعاملین

 


تاریخ خبر : ۱۳۹۸/۰۵/۱۴

تبلیغات