• املاک عبدی
  • املاک عبدی
  • املاک عبدی
حجر و مصادیق آن
حجر و مصادیق آن

حجر برعکس اهلیت است  و عبارت است از وضعیت حقوقی شخصی که صلاحیت داشتن حق معینی را برای اعمال آن حق ندارد . به کسی محجور گویند که دارای حجر است . اسباب حجر عبارت اند از صغر جنون  فلس سفه  طبق ماده 1210 قانون مدنی هیچکس را نمی توان بعد از رسیدن ب سن بلوغ به عنوان  جنون یا عدم رشد محجور کرد . مگر آنکه عدم رشد یا جنون او  ثابت شده باشد .  در تبصره 1  این ماده آمده است  که سن بلوغ در پسر ، پانزده سال تمام قمری و در دختر  نه سال تمام قمری است . در تبصره 2 می خوانیم : اموال صغیری را که بالغ شده است  درصورتی می توان  به او داد که رشد او ثابت شده باشد.

وقتی فردی  برای انجام عملی صلاحیت قانونی لازم را داشته باشد می گوییم فلانی اهلیت دارد . پس اهلیت نوعی صلاحیت و شایستگی است .  در ماده 956 قانون مدنی  مقرر شده است که: اهلیت برای دارا شدن حقوق بازنده  متولد شدن انسان شروع می شود . بنابراین ازنظر حقوقی اهلیت یعنی  توانایی  حقوقی و قابلیت شخص  برای اینکه  دارای حق و تکلیف شده و بتواند  حقوق خود را اجرا کند .

فرضا ماده 22 آیین نامه دفاتر اسناد رسمی  مصوب  1317  مقرر داشته است  : تنظیم و ثبت معاملاتی  که از طرف قیم صغار  محجورین نسبت به اموال آن ها در دفاتر  واقع می شود بدون اجازه کتبی مدعی العموم  محل ممنوع  است . از طرفی ماده 83 قانون امور حسبی مصوب  1319 مقرر می دارد:اموال غیر منقول محجور فروخته نخواهد شد ، مگر بارعایت مصلحت  او  و تصویب دادستان . 


تاریخ خبر : ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

تبلیغات