• املاک عبدی
  • املاک عبدی
  • املاک عبدی
تصرف عدوانی
تصرف عدوانی

 تصرف عدوانی عبارت است از اینکه مالی ازتصرف مالک آن ، بدون مجوز قانونی یا رضایت مالک خارج شود . به عبارت دیگر تصرف عدوانی زمانی است که مال غیر منقول ، بدون رضایت مالک آن از طرف کسی تصرف شود . این عمل جرم است ومجازات دارد ،ولی اگر متصرف سوء نیت نداشته باشد یا با رضایت مالک محل را تصرف کرده باشد  و با رعایت برخی شرایط قانونی ، موضوع جنبه حقوقی پیدا می کند .

اجبار و اکراه 

اجبار و اکراه عبارت است از عملیاتی که علیه یک نفر اعمال می شود تا رضای او طوعا یا جبرا گرفته شود. اگر عملیات عبارت باشد از آزار یاصدمه بدنی اکراه مادی خواهد بود و اگر عبارت باشد از تخویف ، اکراه معنوی یا تهدید نامیده می شود . به موجب ماده 203 قانون مدنی اکراه موجب عدم نفوذ معامله است ، اگرچه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین واقع شود . این قاعده کاملا موافق منطق است ، زیرا قطع نظر از شخص تهدید کننده ، خود تهدید رضای مکره را معلول نموده و موجب عدم نفوذ معامله می شود و لو اینکه تهدید کننده  شخص خارجی باشد. 

برخی شرایط اکراه عبارت است از : عمل آمیخته به تهدید برای تحقق بخشیدن یک عمل حقوقی . نتیجه اکراه باید به صورت وجود بیم خطر و ضرر در جان یامال ،عرض خود یا خویشاوندان نزدیک باشد و نزدیکی خویشاوند  به مفهوم عرضی ملاک است. میزان تهدید باید به قدری باشد که  در عقود ، قصد انشاء را سلب نکند و یا در اقرار و شهادت ، قصد را سلب نکند .


تاریخ خبر : ۱۳۹۸/۰۶/۰۶

تبلیغات