• املاک عبدی
  • املاک عبدی
  • املاک عبدی
عاریه غصب
عاریه غصب

عاریه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین به طرف دیگر اجازه می دهد که از عین مال او به صورت رایگان منتفع شود. عاریه دهنده را معیر و عاریه گیرنده را مستعیر گویند. هرچیزی که بتوان با بقای اصلش از آن منتفع شد . می توان موضوع عقد عاریه قرار بگیرد. منفعتی که مقصود از عاریه است ، منفعتی است که مشروع و عقلایی باشد . عاریه عقدی است جایز و به موت هریک از طرفین فسخ می شود.مستعیر ضامن تلف یا نقصان مال عاریه  نیست مگر در صورت تفریط یا تعدی . مستعیر مسوول نقصان ناشی از استعمال مال عاریه نیست ، مگر اینکه در غیرمورد اذن ، استعمال نموده باشد و اگر عاریه مطلق بوده ، برخلاف متعارف استفاده کرده باشد . اگر برمستعیر شرط ضمان شده باشد مسوول هرکسر و نقصانی که ایجاد شود، خواهد بود ، اگرچه مربوط به عمل او نباشد مخارج لازمه برای انتفاع ازمال عاریه بر عهده مستعیر است و مخارج نگهداری آن تابع عرف و عادت است مگر اینکه شرط خاصی شده باشد . مستعیر نمی تواند مال عاریه را به هیچ نحوی به تصرف غیر دهد مگر به اذن معیر.

غصب

غصب یعنی فردی به زور و با اعمال قدرت برمال دیگری مسلط شود . ماده 308 قانون مدنی در تعریف غصب می گوید : غصب استیلا بر حق غیر است و به نحو عدوان . از نظر شریعت اسلام:

اولا غصب حرام است . 

ثانیا موجب ضمان است ، به این معنی که انسان هر تصرفی که درمال غصبی کند حرام است و باید از عهده خسارت وارده یا جبران عمل خود بر آید . چنانچه شنیده اید که مثلا  وضو با آب غصبی  یا نماز با لباس غصبی  یا محل غصبی باطل است . 


تاریخ خبر : ۱۳۹۸/۰۶/۰۷

تبلیغات