• املاک عبدی
  • املاک عبدی
  • املاک عبدی
دادخواست
دادخواست

دادخواست

دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری : کسی که در دعاوی حقوقی ، مدعی حقی باشد باید خواسته و ادعای خود را دردادخواست ، یعنی فرم مخصوصی ک به همین منظور چاپ شده است دردادگستری ها عرضه میشود ، بنویسد .

فرم دادخواست دارای بخش های زیر است: 

1-ردیف مشخصات خواهان 

2-ردیف مشخصات خوانده

3-ردیف مشخصات وکیل

4-ردیف خواسته

5-ردیف دلایل 

6-قسمت اصلی دادخواست که در آن متن کامل ادعا و شرح خواسته خواهان درج و درنهایت با امضای خواهان پایان می یابد . 

باید به این نکته توجه داشت که دادخواست و مدارکی که درمورد استناد خواهان است باید در دو نسخه تهیه شود .

قرار حکم

حکم معانی گوناگونی دارد  مثل امر و نهی و الزام شرعی یا قانونی و معنی رای قاضی است ، اما آنچه ک به تصمیم دادگاه مربوط است ، اگر راجه به ماهیت دعوی و اختلاف باشد و باعث رفع و قطع اختلاف شود ،حکم نامیده می شود . 

به قطع خصومت منجر نشود و قاطع دعوی نباشد ،به آن قرار می گویند. 

باید توجه داشت که حکم همیشه از جانب دادگاه صادر می شود ، ولی قرارممکن است از جانب دادگاه یا مدیر دفتر باشد و ممکن است در امر کیفری توسط دادیار یا بازپرس در دادسرا صادر شود .

اجراییه

اجراییه عبارت است از ورقه ای رسمی کهد طی تشریفات خاص قانونی در مراجع قضایی یا اداری تهیه ومتضمن دستور اجرا به یک دادگاه یامفاد سند لازم الاجرا و اجراییه مالیات یا عوارض شهرداری و غیره است در اصطلاح دیگر آن را برگ اجرایی و ورقه اجراییه می نامند.


تاریخ خبر : ۱۳۹۸/۰۶/۲۴

تبلیغات