• املاک عبدی
  • املاک عبدی
  • املاک عبدی
جعل و استفاده از سند مجعول
جعل و استفاده از سند مجعول

جعل و استفاده ازسند مجعول

جعل از جمله جرایمی است  که موجب سلب اعتماد مردم نسبت به اسناد ونوشته های خصوصی و عمومی گردیده و در نتیجه مخل آسایش عمومی مردم است.جعل در لغت به معنی ساختن است ودراصطلاح حقوقی عبارت است از قلب متقلبانه حقیقت یا یک سند یانوشته یا چیز دیگر به زبان دیگری به یکی از طرف مذکور درقانون . 

دربیشتر موارد یک سند تنها برای استفاده بعدی از آن جعل می شود وازنظر حقوقی مرتکب جعل یا جاعل دو جرم جداگانه را انجام داده است نخست ارتکاب جعل دوم استفاده از ورقه مجعول . مطابق مقررات استفاده و استعمال اسناد  و اشیاء مجعول جرمی مجزا از جعل است که حتی نسبت به خود جاعل نیزحکم مجازات جداگانه صادر می شود. برای تحقق جرم استفاده و استعمال یا سند یا شیء مجعول ،حصول نتیجه مورد نظر مرتکب و به دست آوردن منافع مادی و معنوی شرط نیست ،بلکه صرف استعمال و استفاده از آن موجب تحقق جرم می شود . چنانچه در پرونده ای متهم به جعل ،منکر ارتکاب جرم شود ، برای مثال منکر دستخط و امضای خود ذیل سند شود ، قاضی دادگاه با ارجاء موضوع به کارشناس رسمی دادگستری متخصص در این باره و ملاحظه و بررسی نظریه کارشناسی  تصمیم خواهد گرفت .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         


تاریخ خبر : ۱۳۹۸/۰۶/۲۷

تبلیغات