• املاک عبدی
  • املاک عبدی
  • املاک عبدی
افراز
افراز

افراز

افراز درلغت به معنی جدا کردن چیزی ازچیز دیگریست . حسب قسمت اخیر ماده 591 قانون مدنی ،دعوی افراز،دعوی شریک ملک مشاع باشریک دیگری است به منظور تقسیم مال مزبور . درصورت عدم تراضی برتقسیم حاکم اجبار به تقسیم می کند،مشروط بر اینکه تقسیم متحمل برضرر نباشد . بدین منظور قانون افراز و فروش املاک مشاع در آذر ماه 1357 تصویب و به موجب آن اداره ثبت،مرجع رسیدگی دردعاوی افراز املاک تعیین گردید. درافراز وجود حالت شراکت ضروری است ، یعنی وقتی افراز صورت می گیرد که بیش از یک مالک وجود داشته باشد ولی در صورت عدم تفاهم و رضایت وجود اختلاف نسبت به سهم دیگر افراز صورت می گیرد .

افراز ،تقسیم ملک همراه با تعیین سهام مالکان مشاع است و قطعات افرازی به نسبت سهم ملک مشاع به آنان اختصاص می یابد . به همین دلبل حالت حالت اشاعه در افراز ضرورت دارد . در افراز بایستی سهم متقاضی افراز مشخص  و جدا گردد و چه بسا میان شرکا صحبت افراز و مطابق بودن آن با میزان ملک مشاعیی اختلاف حاصل شود . دراینصورت تعیین تکلیف نهایی با مراجع قضایی است . پس از افراز کردن ،شراکت خاتمه یافته و هرکدام از شرکا ، مالک قطعه زمین خود خواهند بود .


تاریخ خبر : ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

تبلیغات