• املاک عبدی
  • املاک عبدی
  • املاک عبدی
گواهی انحصار وراثت
گواهی انحصار وراثت

مرجع صالح جهت صدور گواهی انحصار وراثت

مرجع صالح برای قبول درخواست گواهی انحصار وراثت شورای حل اختلاف  آخرین محل اقامت متوفی می باشد . ورثه یا اشخاص ذی نفع درخواست خودرا به صورت کتبی  در فرم مخصوصی که در شورای حل اختلاف موجود است و در آن نام و مشخصات درخواست کننده متوفی ورثه و اقامتگاه آن ها و نسبت بین متوفی و وراثت نوشته می شود تنظیم نموده و به شورای حل اختلاف تقدیم می کنند تا در شورا مورد بررسی قرار گیرد .

مدارک لازم جهت صدور گواهی انحصار وراثت 

1. اصل گواهی فوت و کپی برابر اصل شده آن لازم به ذکر است که پس از فوت متوفی موضوع و تاریخ فوت در سیستم الکترونیکی و یکپارچه اداره ثبت احوال کشور ثبت و پس از ابطال شناسنامه متوفی گواهی فوت او صادر و به ورثه تحویل داده می شود .

2.اصل شناسنامه و کارت ملی همه وراث متوفی همراه با کپی برابر با اصل آن درصورتی که درزمان فوت نطفه ای منعقد شده باشد جنین نیز جزو وراث قرار می گیرد  و می بایست در دادخواست مربوط قید شود . 

3. استشهادیه محضری 

به این منظور اسامی کلیه وارث باید درفرم مخصوصی که توسط دادگستری در اختیار متقاضیان قرارمی گیرد نوشته شود و توسط دونفر از اشخاصی که وراث و متوفی را می شناسند در یکی از دفاتر اسناد رسمی امضاشده و امضای ایشان  نیز توسط دفتر اسناد رسمی گواهی شود. 

در واقع دراین مرحله فرمی که ازشورای حل اختلاف گرفته اید را به همراه گواهی فوت متوفی و همچنین اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی تمام وارثان باید به دفتر اسناد رسمی ببرید . درحقیقت دراین مرحله برای این است که دفتردار شهادت نامه ای را تنظیم کند و شاهدان با دادن امضا و گواهی وراث متوفی را به طور رسمی درهمان فرم مخصوص تایید کنند . 

4. وراث باید لیست کلیه اموال و دارایی های منقول و غیر منقول متوفی را به اداره دارایی حوزه محل سکونت متوفی ارایه کرده و رسید آن را دریافت کنند و همراه با تقاضای گواهی انحصار وراثت به مرجع صالح تقدیم کنند  . در این مرحله صرفا مشخصات متوفی و اموال و دارایی ها ی وی در در فرم مخصوصی به اداره دارایی اعلام می شود و نیازی به پرداخت مالیات نیست . 

5. تنظیم دادخواست به خواسته صدور گواهی انحصار وراثت بر روی فرم چاپی دادخواست  مرجع قضایی پس از ملاحظه اسناد و مدارک که ارایه داده اید باهزینه شما دریک روزنامه کثیرالانتشار تقاضای شما را آگهی می کند  تا اگر شخص شخص متوفی وارث دیگری داشته اشد  با ملاحظه این آگهی به دادگاه مراجعه کند . پس از گذشت یک ماه از تاریخ نشر آگهی درصورتی که کسی به آن اعتراض نکند بدون تشکیل جلسه رسیدگی و دعوت از وراث گواهی انحصار وراثت صادر خواهد شد . 

چه کسانی می تونند درخواست کواهی انحصار وراثت بدهند

هرکدام از ورثه یا هر ذی نفع دیگر می تواند درخواست صدور گواهی انحصار وراثت کند فرض کنید شخصی شخصی از متوفی بابت چکی طلبکار بوده و به عمد وراث اقدام جهت اخذ گواهی انحصار وراثت نمی کنند و از طرفی برای اقامه دعوی برای طلب بایستی انحصار وراثت به دادگاه علاوه بر مستندات طلب ارایه کرد دراین راستا طلبکار می تواند از شورای حل اختلاف با ارایه مستندات تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت نماید . 

اعتراض به گواهی انحصار وراثت

اگر فردی به گواهی صادر شده درباره انحصار وراثت اعتراضی داشت می تواند اعتراض خودرا اعلام کند به طور مثال یکی از ورثه ممکن است اعتراض داشته باشد که نامش درگواهی قید نشده است همچنین ممکن است وصیت به نفع او انجام شده است یکی از اعتراض کنندگان به گواهی انحصار ورثه باشد .


تاریخ خبر : ۱۳۹۸/۰۹/۱۴

تبلیغات