• املاک عبدی
  • املاک عبدی
  • املاک عبدی
سند اوقافی
سند اوقافی

سند اوقافی چیست و چه تفاوتی باسند ملکی دارد

درگوشه و کنار شهراملاکی تحت عنوان اوقافی وجود دارند که به صورت سند اوقافی به فروش می رسند . خیلی ها نسبت به خرید و فروش این نوع ملک تردید دارند و نمی دانند تفاوتش با سندملکی چیست. وقف سنت سنت پسندیده ای است که خیلی ها آن را بجا می آورند .یکی ازجهایی که شاید به گوشتان خورده باشد املاک وقفی یا اوقافی است که نسبت به نمونه های مشابه خود درهمان منطقه قیمت کمتری دارند .

تعریف سند اوقافی 

درواقع املاک اوقافی به املاکی گفته می شود که زمین آن توسط شخصی وقف شده است و اداره اوقاف درازای اقساط 99 ساله آن را به افراد دیگر اجاره داده و درآمد حاصله را صرف امور مربوط می کنند .

املاک اوقافی دارای سند هستند و هیچ مشکلی برای فروش و خرید خانه رهن واجاره آپارتمان و حتی ساخت وساز درزمین آن ها وجود ندارد . این املاک دارای سند اوقافی هستند که البته تفاوت هایی باسند ملکی دارد . یکی ازمزایای این سند می تواند برای افرادی باشد که بودجه کمتری دارند . چراکه نه تنها میتوانند صاحب ملک شوند بلکه اگرملک اوقافی را ب صورت زمین خریداری کنند امکان دریافت وام و ساخت و ساز روی آن وجود دارد . 

تفاوت باسند ملکی درچیست 

سند اوقافی

این سند به مالک اختیار کامل نمی دهد و علاوه بر اقساطی که ب صورت سالیانه به اداره اوقاف پرداخت می شود و بعداز 99 سال درباره اجاره مجدد ملک اوقافی تصمیم گیری خواهد شد . برای هرکاری ازجمله نقل و انتقال باید اجازه اوقاف داشته باشید . 

املاکی که این برگه را دارنددارای سند اعیان  و اجاره نامه عرصه ملک موقوف هستند و درواقع خریدار حق مالکیتی روی عرصه ندارد  و تنها مالک اعیان خواهد بود . درواقع یکی ازتفاوت های این سند باسند ملکی این این است که نه تنها بدون مجوز امکان خرید و فروش ندارد بلکه درباره هرگونه تغییری دراملاک اوقافی باید چندین مرحله باحضور دراداره اوقاف پیموده شود .

سند ملکی

اسناد ملکی شش دانگ هستند و به صورت تک جلد یا چند جلد در اختیار مالکان قرار می گیرد . نکته مهم این است که چه مالک یک نفر باشد چه چندنفر نام آن ها درهرسند که دارای شماره پلاک ثبتی مجزا است درج می شود و پلاک مذکور و هویت مالک به سادگی از طریق اداره ثبت اسناد و املاک قابل رهگیری است . 

درسندملکی هرفرد یک سند شش دانگ یا به اندازه سهم خود سند دفترچه ای و منگوله دار دارد ونباید منگوله دست خورده  باشد . درسند ملکی حدود اربعه ازچهارطرف شمال جنوب شرق غرب مشخص شده است . نقل و انتقال سند ملکی باید دردفاتراسنادرسمی انجام شود وغیر از آن اعتبارقانونی ندارد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


تاریخ خبر : ۱۳۹۸/۱۰/۰۲

تبلیغات