• املاک عبدی
  • املاک عبدی
  • املاک عبدی
افراز ملک مشاع
افراز ملک مشاع

مال مشاع به مالی گفته میشود که بیش از یک مالک داشته باشد ینی هر مالک در جزء جزء ملک حق مالکیت داشته باشد حال اگر مالکین ملک مشاع بخواهند که مال خود را از یکدیگر جدا کنند راه حل هایی در قانون پیش بینی شده است که یکی از آن ها افراز میباشد.

افرار

افراز به معنی جدا سازی چیزی از چیز دیگر و در واقع تفکیک سهم هر یک از شرکا ملک میباشد.

شرکا میتوانند با تراضی و توافق میان خود تقسیم را به نحوی که میخواهند انجام دهند و اگر توافق حاصل نشود ، متقاضی میتوانند به اجبار شرکا را به تقسیم مال بخواهد.

محاکم دادگستری و مراجع ثبتی و احکام قابل اعتراض میتوانند و صلاحیت رسیدگی به امور و افراز و گرفتاری های مبوط به آن رسیدگی کنند.

 

و همچنین زمانی که عملیات ثبتی خاتمه پیدا نکرده باشد ، اگر در بین مالکین محجور یا غایبی باشد، اگر درصدی از این ملک مشاع مجهول باشد ،اگر نسبت به این ملک سندی صادر نشده باشد ، هر زمان اگر مراکز دولتی با آن مشاع باشند صلاحیت افراز آن با دادگاه عمومی و خصوصی است.

تعیین سهم هر شریک بعد از افراز چگونه است؟

بعد از افراز اموال مشاع این مساله پیش می آید که هر یک از این قسمت های افراز شده متعلق به کدام مالک است

این امر باید با تراضی طرفین انجام شود در صورتی که تراضی حاصل نشود از قرئه استفاده میشود. در قانون نیز آمده که بعد از افراز اموال مشاع در صورت عدم تراضی بین شرکا این امر به قرعه تعیین میشود (به میزانی که سهم شرکا متفاوت باشد اول تعدیل انجام میشود.)

 


تاریخ خبر : ۱۳۹۹/۰۶/۲۰

تبلیغات