• املاک عبدی
  • املاک عبدی
  • املاک عبدی

فهرست اخبار - صفحه 1

افراز
افراز افراز درلغت به معنی جدا کردن چیزی ازچیز دیگریست . حسب قسمت اخیر ماده 591 قانون مدنی ،دعوی افراز،دعوی شریک ملک مشاع باشریک دیگری است به منظور تقسیم مال مزبور . درصورت عدم تراضی برتقسیم حاکم اجبار به تقسیم می کند،مشروط بر اینکه تقسیم متحمل برضرر ...
جعل و استفاده از سند مجعول
جعل و استفاده ازسند مجعول جعل از جمله جرایمی است که موجب سلب اعتماد مردم نسبت به اسناد ونوشته های خصوصی و عمومی گردیده و در نتیجه مخل آسایش عمومی مردم است.جعل در لغت به معنی ساختن است ودراصطلاح حقوقی عبارت است از قلب متقلبانه حقیقت یا یک سند یانوشته ...
دادخواست
دادخواست دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری : کسی که در دعاوی حقوقی ، مدعی حقی باشد باید خواسته و ادعای خود را دردادخواست ، یعنی فرم مخصوصی ک به همین منظور چاپ شده است دردادگستری ها عرضه میشود ، بنویسد . فرم دادخواست دارای بخش های زیر است: 1-ردیف مشخصات ...
اظهارنامه
اظهارنامه اظهارنامه ورقه ای است که توسط آن خواهان به طور رسمی از طریق دادگستری قبل از اقامه دعوی ، حق خودرا از طرف مقابل مطالبه می کند . گاهی اوقات ارسال اظهارنامه یک تکلیف قانونی است : مثل ارسال اظهارنامه به افرادی که محلی را دراختیار گرفته اند و ...
متل قو
متل قو متل قو یا سلمانشهر، شهری است که چندسال است که مورد توجه بسیاری از گردشگران قرار گرفته و خصوصا در روزهای تعطیل افراد بسیاری به این شهر سفر می کنند . اگر چه مازندران استانی توریستی است اما شهرهای مختلف آن ازجنبه هایی متفاوت مورد توجه گردشگران ...
اجرت المثل
اجرت المثل اگر کسی ازمال دیگری استفاده نماید و عین آن مال باقی باشد ، برای مدتی که ازمال دیگری منتفع شده،به صاحب مال ، اجرت بدهد به این پول ، اجرت المثل می گویند . خواه استفاده ازمال با اجازه مالک باشد یا بدون اجازه او. فرضا کسی اتومبیل دیگری را ...
عاریه غصب
عاریه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین به طرف دیگر اجازه می دهد که از عین مال او به صورت رایگان منتفع شود. عاریه دهنده را معیر و عاریه گیرنده را مستعیر گویند. هرچیزی که بتوان با بقای اصلش از آن منتفع شد . می توان موضوع عقد عاریه قرار بگیرد. ...
اعیان ومنافع
اعیان و منافع اعیان جمع عین است و عین درلغت به معنی چشم و چشمه است.دراصطلاح حقوقی،منظور مالی است که درعالم خارج ، جدای ازسایر اموال،شخصی و قابل اشاره است ، مانند این کتاب آن مغازه ،که این معین است . برخی آن را مالی که جرم و ابعاد دارد،تعریف کرده ...
تصرف عدوانی
تصرف عدوانی عبارت است از اینکه مالی ازتصرف مالک آن ، بدون مجوز قانونی یا رضایت مالک خارج شود . به عبارت دیگر تصرف عدوانی زمانی است که مال غیر منقول ، بدون رضایت مالک آن از طرف کسی تصرف شود . این عمل جرم است ومجازات دارد ،ولی اگر متصرف سوء نیت نداشته ...
حقوق ارتفاقی و معاملات غرری
حقوق ارتفاقی معاملات غرری منظور از حقوق ارتفاقی ، آن دسته از حقوقی است که برای شخص ، در ملک دیگری وجود داشته باشد : مثلا در زمین یا خانه کسی ، مجرای فاضلاب یا آب باران زمین یا خانه دیگری باشد . در این صورت صاحب آن خانه یا ملک دیگری حق مرور یا مجرای ...

تبلیغات