• املاک عبدی
  • املاک عبدی
  • املاک عبدی
صورت مجلس تفکیکی
صورت مجلس تفکیکی

صورت مجلس تفکیکی چیست 

حال اداره ثبت سندی را صادر می کند و مشخصات تمامی قسمت های تفکیک شده را در آن درج می نماید. به این سند صادر شده از سوی اداره ثبت، صورت مجلس تفکیکی می گویند.

وی اضافه می کند: بعد از آن که گواهی پایان کار یک ساختمان دریافت شد، مالک می تواند با استفاده از آن اقدام به دریافت صورت مجلس تفکیکی از اداره ثبت اسناد و املاک کشور کند.

لازم به ذکر است که در صورت مجلس تفکیکی به تعریف حدود اربعه واحدهای مستقل و بیان مساحت آنها و شماره گذاری واحدها پرداخته می شود و در صورت مجلس تفکیکی حرفی از مشخصات مالک خصوصی واحدها زده نمی شود.

به طور حتم اگر پیش از تفکیک، ملک متعلق به یک نفر بوده باشد، با دریافت صورت مجلس تفکیکی نیز تمام قطعات تقسیم شده ملک متعلق به همان مالک خواهد بود.

و یا اگر پیش از تفکیک ملک متعلق به چند نفر به صورت مشاعی باشد، پس از تفکیک، قطعات تفکیک شده متناسب با قدر السهم هرکس مشخص شده و به هر مالک تعلق می گیرد.

صورت مجلس تفکیکی آپارتمان را از کجا بگیریم ؟
آنگونه که بهترین وکیل اصفهان بیان می کند در ماده 150 قانون ثبت اسناد و املاک مقرر شده است:

« هرگاه مالک یا قائم مقام او تقاضای تفکیک ملکی را داشت این تقاضا به اداره ثبت ارسال می گردد و در تقاضانامه باید ارزش ملک مورد تفکیک بر اساس ارزش معاملاتی روز تعیین شود و هزینه تفکیکی از طرف ذینفع بر اساس مبلغ مزبور قبلاً پرداخت گردد. مبنای وصول هزینه تفکیک ارزش معاملاتی روز خواهد بود، هر چند بهای معامله بیش از ارزش معاملاتی روز باشد.»

ماده 150 قانون ثبت اسناد و املاک
به موجب ماده فوق الذکر مراحل اخذ صورت مجلس تفکیکی به شرح زیر است:

1٫ در مرحله اول برای دریافت صورت مجلس تفکیکی، لازم است تا شخص متقاضی به شهرداری مراجعه نموده و درخواست کند تا نقشه تفکیکی ملک را به او بدهند. شهردار نیز وظیفه دارد این نقشه را به وی ارائه بدهد. به این دلیل که اداره ثبت اسناد تفکیک را بر اساس نقشه تفکیکی شهرداری انجام می دهند.

2٫ بعد از آن که نقشه تفکیکی را از شهرداری دریافت کردید، باید استعلام ملک را از سامانه https://inquirystatus.ssaa.ir بگیرید تا ملک توقیف و بازداشت نباشد. از همین جهت اداره ثبت، این امر را به متصدی دفتر املاک ارجاع می دهد تا استعلام ملک را گرفته و گواهی عدم بازداشتی و توقیفی ملک صادر کند.

3٫ در مرحله سوم، نماینده اداره ثبت و مهندس نقشه بردار به دستور رئیس اداره ثبت با یکدیگر به ملک مزبور می روند تا از آن بازدید کنند تا در صورتی که مغایرتی با نقشه ارائه شده از سوی شهرداری نداشت آن را تأیید نمایند.

در چنین شرایطی گواهی عدم مغایرت و عدم تجاوز به ملک شوارع و املاک مجاور را صادر خواهند کرد. لازم به ذکر است که برای آن که گواهی های مذکور صادر شود باید در ابتدا مراحل تحدید حدود طی شده باشد.

در این راستا اداره ثبت محل وقوع ملک، اقدام به انتشار آگهی کرده تا مالکان اقدام به درخواست ثبت ملک خود در مدت مشخص شده نمایند. به دیگر بیان منظور از تحدید حدود این است که کیفیت حدود، حقوق ارتفاقی ملک و مشخصات مالک معین گردیده و ملک به ثبت برسد.

4٫ بعد از آن که مراحل فوق طی شد، نماینده اداره ثبت اقدام به تنظیم صورت مجلس تفکیکی کرده و پس از آن که شخص متقاضی هزینه صدور صورت مجلس تفکیکی و دیگر هزینه های قانونی را پرداخت نمود و نسخه ای از فیش های واریزی را ارائه داد، صورت مجلس تفکیکی صادر خواهد شد و نماینده اداره ثبت یک نسخه از آن را دفترخانه اسناد رسمی ارسال می کند.

قابل توجه است که صورت مجلس تفکیکی باید در دفتر املاک ثبت و برای آن سند رسمی تنظیم گردد وگرنه تا وقتی که به ثبت نرسیده مالک می تواند درخواست ابطال صورت مجلس تفکیکی را بدهد.

نکته: وکیل ملکی اذعان داشت: اگر در زمان تنظیم صورت مجلس تفکیکی اشتباهی واقع شود، هئت نظارت باید به آن رسیدگی کرده و آن را اصلاح نماید. البته با این شرط که اخلالی در حقوق اشخاص ثالث ایجاد نشود وگرنه از صلاحیت هیئت نظارت خارج می شود.

سند تک برگ

بند 6 از ماده 25 قانون ثبت نیز در این باره بیان می کند:« رسیدگی و رفع اشتباهی که در عملیات تفکیکی رخ می دهد چنانچه منتج به انتقال رسمی یا ثبت دفتر املاک شود با هیئت نظارت است؛ مشروط به اینکه رفع اشتباه مزبور خللی به حق کسی نرساند.»

صورت مجلس تفکیکی چه کاربردهایی دارد؟
حامد امیری وکیل ملکی کاربردهای صورت مجلس تفکیکی را به شرح زیر بیان می کند:

• فروش قطعات تفکیک شده: برای آن که مالک بتواند واحدهای آپارتمان خود را به صورت جداگانه بفروشد باید اقدام به تفکیک هر واحد و دریافت سند برای آن کرده باشد تا بتواند سند مالکیت هر واحد را به خریدار انتقال دهد.

برای این کار باید صورت مجلس تفکیک گرفته باشد و آن را به دفتر اسناد ارسال کند. سپس خریدار و فروشنده می توانند به دفترخانه مراجعه نموده و سند مالکیت را منتقل کنند.

• صدور سند مالکیت برای هر قطعه: از دیگر کاربردهای صدور صورت مجلس تفکیکی صدور سند کالکیت برای هر واحد به صورت جداگانه است. مالک با در دست داشتن صورت مجلس تفکیکی می تواند به اداره ثبت مراجعه نماید. ماده 106 آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک نیز در این باره بیان داشته است:

« در صورتی که املاک بعد از ثبت در دفتر املاک به قطعات مفروز ( جدا جدا) یا آپارتمان تفکیک شود، درصورت درخواست مالک یا مالکان اداره ثبت مطابق صورت مجلس تفکیکی یکی از قطعات را در زیر ثبت ملک و بقیه را در صفحه یا صفحات دفتر جاری یا دفتر متمم ثبت کرده و با ابطال سند مالکیت اولیه در مورد هر یک از قطعات مفروز آپارتمان ها سند مالکیت تفکیکی و جداگانه صادر خواهد شد.»

• تنظیم تقسیم نامه میان مالکان ملک مشاعی: اگر مالکان یک ملک مشاعی بخواهند برای سهم خود سند جداگانه دریافت کنند باید ابتدا درخواست صدور صورت مجلس تفکیکی به اداره ثبت محل وقوع ملک بدهند و پس از صدور آن تقسیم نامه تنظیم شود تا ملک مشاعی افراز گردد.

سوالات متداول صورت مجلس تفکیکی
چگونه می توان صورت مجلس تفکیکی برای آپارتمان دریافت کرد؟
زمینی که تبدیل به آپارتمان شده است برای اخذ صورت مجلس تفکیکی باید در ابتدا مراحل مربوطه برای دریافت گواهی پایان کار را طی نمود. سپس مالک باید با ارائه این گواهی به دفتر اسناد رسمی مراجعه نموده و درخواست صدور صورت مجلس تفکیکی بدهد. سردفتر نیز درخواست مالک را به اداره ثبت ارجاع می دهد و اداره ثبت نیز مراحل صدور صورت مجلس را انجام می دهد.

اگر مالک اقدام به تنظیم صورت مجلس تفکیکی نکرد راه حل چیست؟
اگر مالک واحدهای آپارتمان را به فروش گذاشته باشد ولی هنوز اقدامی در جهت اخذ صورت مجلس تفکیکی برای آپارتمان نکرده باشد، خریدار می تواند به دادگاه مراجعه نموده و دعوای الزام به اخذ پایان کار و دعوای الزام به احذ صورت مجلس تفکیکی مطرح نماید. حال اگر صورت مجلس تفکیکی اخذ شد ولی مالک سند را به نام خریدار نزد، وی م یتواند دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مطرح نماید.

چه مدارکی برای دریافت صورت مجلس تفکیکی لازم است؟
برای دریافت صورت مجلس تفکیکی مدارک زیر لازم است:
• مدارک هویتی مالک همچون کارت ملی و شناسنامه
• ارائه دادن اسناد مالکیت و گواهی پایان کار

نتیجه گیری

در پایان این مطلب به عنوان نتیجه گیری باید بیان کنیم که صورت مجلس تفکیکی زمانی گرفته می شود که مالک بخواهد ملک خود را به قطعات کوچک تری تقسیم کرده و برای هر یک از آن قطعات سند مالکیت دریافت کند. با اخذ این صورت مجلس می تواند سندهای جداگانه دریافت کند و به این صورت به شکل راحت تری قطعات تقسیم شده را بفروشد.
 


تاریخ خبر : ۱۴۰۱/۰۱/۳۰

تبلیغات