• املاک عبدی
  • املاک عبدی
  • املاک عبدی
مشاع مفروز
مشاع مفروز

مشاع مفروز

اصطلاح مفروز دربرابر مشاع زمانی به کار می رود که ازنظر مقررات ثبتی ، قصد جدا کردن یک قست از سهم مالکیت یکی از شرکاء از سهم سایر شرکاء  در ملک معین مطرح باشد. یعنی اگر چند نفر هرکدام مقدار مشاعی ازملک را مالک باشند و بخواهند سهم خود را مفروز کنند  تا مستقلا ازملک خود بهره برداری کنند، باید آن ملک به نسبت سهم مشاعی مالکان میان آنان افراز شود.

منظور از مشاع  یا ملک مشاع ملکی است که میان چند نفر مشترک باشد و درقبال ملک مفروز  استعمال می شود . منظور ازمفروز ملکی است که بعد از اشاعه به صورت چند سهم  جداگانه درآمده و میان شرکا تقسیم شده باشد.

ممکن است 2 یا چند نفر ملکی را به شرکت مالک باشند بدون اینکه سهم هرکدام از آنان ازنظر حدود و مشخصات مشخص باشد این  ملک مشاع بین مالکین است و اگر مالکین باتراضی هم، قسمت مجزا ومعلومی را برای هر یک از شرکاء مشخص و تصرف کردند ، یعنی در ازای سهم مشاعی قسمت معین از ملک را اختصاص به مالک معین دادند، سهم هریک رامفروز می نامیم.


تاریخ خبر : ۱۳۹۸/۰۶/۰۴

تبلیغات