• املاک عبدی
  • املاک عبدی
  • املاک عبدی
اجرت المثل
اجرت المثل

اجرت المثل

اگر کسی ازمال دیگری استفاده نماید و عین آن مال باقی باشد ، برای مدتی که ازمال دیگری منتفع شده،به صاحب مال ، اجرت بدهد به این پول ، اجرت المثل می گویند . خواه استفاده ازمال با اجازه مالک باشد یا بدون اجازه او. فرضا کسی اتومبیل دیگری را برای مدتی  که از آن استفاده کرده است به مالک ، اجرت المثل بدهد . میزان اجرت المثل یا با توافق طرفین تعیین می شود یا توسط کارشناس . 

ضمان و اقسام آن

ضمان دراصطلاح فقها به معنی تعهدو برعهده گرفتن است  که در فارسی ضمانت نامیده می شود . در حقوق گاه مترادف با مسوولیت نیز به کار می رود .

عقد ضمان 

طبق ماده 684 قانون مدنی ، عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی پرداخت مالی را که ذمه دیگری است ، به عهده بگیرد . متعهد را ضامن ، طرف دیگر را مضمون له و شخص ثالث را مضمون عنه یا مدیون اصلی می گویند .

ضمان قهری

عبارت است از مسوولیت در انجام امری یا جبران زیانی که کسی در اثر عمل خود ،به دیگران وارد آورده است و و چون این مسوولیت در اثر عمل قضایی و بدون قرارداد ، بلکه به حکم قانون حاصل می شود ، آن را ضمان قهری می گویند . اسباب این مسوولیت  عبارت اند از : غصب ، اتلاف و تسبیب، استیفاء.


تاریخ خبر : ۱۳۹۸/۰۶/۰۹

تبلیغات