• املاک عبدی
  • املاک عبدی
  • املاک عبدی
20 موردازمتداول ترین انواع سندمالکیت
20 موردازمتداول ترین انواع سندمالکیت

توضیحی کوتاه در رابطه با سند مالکیت

سند عبارت است از اطلاعات ثبت شده اعم از:نوشتاری،دیداری،شنیداری، که به وسیله اشخاص حقیقی یا حقوقی ایجاد شده و دارای ارزش نگهداری باشد،بنا به تعریف قانون مدنی ایران،نوشته ای است که در مقام دعوی ودفاع قابل استناد باشد.در این نوشته شمارا با 20 مورد از متداولترین انواع سند مالکیت آشنا میکنیم.

انواع سند مالکیت

1-سندمالکیت :

سندی که نشان دهنده مشخصات مالک قانونی ملک است.

2-سندمشاع:

سندی که مربوط به بخشی از ملک است.

3-سندمفروز:

سندی که مربوط به کل ملک است.

4-سندبنیادی: 

سندی که سابقه مصادره شدن ملکش به نام بنیاد وجود دارد.

5-سند منگوله دار:

منظور سندهای مالکیت دفترچه ای است.

6-سندتک برگ:

سندمالکیت جدید که برمبنای نظام کاداستر صادر میشود.

7-سند اعیان:

سندمالکیتی که فقط ساختمان و آنچه برروی زمین احداث شده است را در بر میگیرد وشامل زمین نمیشود.

8-سند عرصه:

سندمالکیتی که فقط شامل زمین ملک میگردد و ساختمان و احداثات آن رادر بر نمیگیرد.

9-سند وقفی:

سندملکی که عرصه آن وقف است واگر کسی بخواهد درملک آن ساختمان احداث کند باید عرصه رااز متولی موقوفه اجاره کند.

10-سند ورثه ای:

سندملکی که مالکش فوت کرده و هنوز ورثه برای خود سند جدید نگرفته اند.

11-سندقولنامه ای:

مترادف سند عادی است.به معنای سندی که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده ورسمی نمی باشد.

12-سند المثنی:

سندی که به دلایل گوناگون از جمله مفقودی،سرقت،تخریب و یا آتش سوزی برای بیش از یک مرتبه راجع به یک ملک صادر شده باشد.

13-سند طلق:

سندملکی که از نظر کیفی همه حقوق متصوره رادر بر میگیرد.

14-سندکاداستری:

همان سند تک برگی است.

15-سندمعارض:

سندی که مشابه آن برای تمام یابخشی ازملک موضوع همین سند صادر شده باشد.

16-سندمجعول:

سندی که به شکل مادی یا معنوی جعل شده باشد.

17-سندرسمی ملک:

سندمالکیتی که بعداز ثبت مالکیت شخص دردفتراملاک صادر شده باشد.

18-سندعادی ملک:

سندمالکیتی که بین مردم بدون طی تشریفات قانونی نوشته شده است. شورای محلی آن رامهر کرده باشد.

19-سندشورایی:

سند مالکیت عادی که شورای محلی آن را مهر کرده باشد.

20-سند صد و چهل و هفتی:

سند مالکیتی که اشخاص با دادن قولنامه های خود از اداره ثبت تقاضای صدور سند مالکیت بنام خویش کرده اند.


تاریخ خبر : ۱۳۹۸/۱۱/۰۵

تبلیغات